Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Priorytetu 8. Fundusze Europejskie dla Edukacji i Kadr w Łódzkiem, Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 o nr FELD.08.08-IZ.00-001/24 Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa/ Zespół Szkół…