Historia powojennej edukacji rolniczej w Lututowie rozpoczęła się wiosną 1945 r. Wtedy to pani dr Zofia Szymanowska doprowadziła do utworzenia w Lututowie Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum. Została pierwszym dyrektorem tej szkoły. Na jej siedzibę przeznaczono pałac wraz z zabudowaniami podworskimi i parkiem. Zanim budynek pałacu przystosowano do potrzeb szkoły, zajęcia odbywały się w domach prywatnych. Pierwszymi nauczycielami byli m.in. Zofia Szymanowska, Stanisława Ormowska, Stefan i Janina Dobrowolscy. W 1947 r. szkoła zmieniła nazwę na Gimnazjum Spółdzielcze, które przeobraziło się w Państwowe Liceum Administracyjno – Handlowe I stopnia dla uczniów stacjonarnych i tzw. wieczorówkę dla pracujących.
W kolejnych latach powstają nowe typy szkół – w 1951 r. Państwowe Technikum Administracyjno – Gospodarcze, w 1952 r. – Zasadnicza Szkoła Energetyczna i Zasadnicza Szkoła Metalowa.
W 1953 r. szkole groziła likwidacja, jednak działania dyrekcji, pracowników i społeczności lokalnej zakończyły się sukcesem – szkołę utrzymano. W 1954 r. powstaje Państwowe Technikum Weterynaryjne, które istniało do1961 r. W tym roku powołano również 2 – letnią Szkołę Zasadniczą.
W 1961 r. szkoła przyjęła nową nazwę – Technikum Rachunkowości Rolnej i pod tą nazwą funkcjonowała aż do 1977 r. W 1973 r. placówka wzbogaciła się o internat przeznaczony dla młodzieży dojeżdżającej z niemal całego województwa.
Ważnym dla szkoły wydarzeniem było wydanie przez wojewodę sieradzkiego zarządzenia
o powołaniu Zespołu Szkół Rolniczych. Stało się to 25 sierpnia 1977 r. Jej patronem został działacz ludowy Ziemi Wieluńskiej, poseł na Sejm – Wincenty Baranowski. W skład zespołu wchodziły różne typy szkół:
Od 1977 roku
– 5 -letnie Technikum Rolnicze
– 3 – letnie Technikum Rolnicze
– 3 – letnie zaoczne Technikum Rolnicze
– Zasadnicza Szkoła Rolnicza
Od 1987 roku Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa
Od 1990 roku Technikum Mechanizacji Rolnictwa
Od 1993 roku Liceum Ekonomiczne
Od 2000 roku Liceum Ogólnokształcące
W 2002 roku w wyniku reformy w Zespole Szkół Rolniczych utworzone zostały nowe typy szkół:
– Liceum Ogólnokształcące 3 – letnie
– Liceum Profilowane 3 – letnie o profilu ekonomiczno-administracyjnym
– Technikum 4- letnie kształcące w zawodach: technik – ekonomista, technik – rolnik, technik mechanizacji rolnictwa
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
W 2007 roku utworzono kolejny typ szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu.
W związku z reformą administracyjną kraju w 1998 r. organem prowadzącym ZSR stało się Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.
Rok 2018 był dla szkoły rolniczej w Lututowie rokiem przełomowym. Od 01 stycznia 2018 nowym organem prowadzącym został Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Szkoła znalazła się w Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW.
W zespole pozostały szkoły kształcące w zawodach rolniczych:
– technik rolnik
– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– technik agrobiznesu
– technik architektury krajobrazu
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– branżowa szkoła I stopnia w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
W szkole można uzyskać również technika rolnika w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych prowadzonych w trybie zaocznym
01 września 2019 r. szkoła przyjęła nową nazwę – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Patronem szkoły został Alojzy Prosper Biernacki – założyciel pierwszej szkoły w Lututowie, której ZSCKR uważa się duchową spadkobierczynią.
Dzięki staraniom wszystkich dyrektorów szkoła rozwija się, otwiera nowe kierunki kształcenia, wzbogaca bazę dydaktyczną o nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.

Dyrektorzy szkoły w poszczególnych latach to:
– dr Szymanowska Zofia 1945-1951
– Szronik Leopold 1951-1952
– Garbaczewski Leonard 1952-1953
– Zieliński Zenon 1953-1964
– Kądziela Feliks 1964-1974
– Szewczyk Zdzisław 1974-1980
– Duś Edmund 1980-1986
– Majchrowicz Tadeusz 1986-1992
– Grzesiak Daniel 1992-2002
– Rubelek Piotr 2002 – 2007
– Boryczka Grażyna 2007-2017
– Majchrowicz Robert 2017-

Szkoła w latach pięćdziesiątych

Szkoła obecnie