BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W LUTUTOWIE

Biblioteka stanowi interdyscyplinarną pracownię szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy

nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice/prawni opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły.

Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

a/ gromadzenie i opracowanie zbiorów

b/ korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę

c/ realizację różnego rodzaju zajęć.

Biblioteka zapewnia zbiory zgodnie z potrzebami czytelniczymi i informacyjnymi.

Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można :

● wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe);

● czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma);

● wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (książki przeznaczone do dyspozycji nauczyciela)

Internet dostępny w czytelni służy do pozyskiwania informacji ze źródeł elektronicznych.

Z urządzeń multimedialnych uczeń może korzystać za zgodą nauczyciela – bibliotekarza, w czasie pracy biblioteki.

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek – 7:45 – 14:15
Wtorek – 7:45 – 14:15
Środa – 7:45 – 14:15
Czwartek – 7:45 – 14:15
Piątek – 7:45 – 11:45